از این لحاظ

مشورت کردن

فکر کردن با مغز دیگرن است

 

«کیومرث منشی زاده»


از اون لحاظ