از این لحاظ

 
در باب حرمت مهمان صائب تبریزی فرماید:
 
رزق ما با پای مهمان می رسد از خوان غیب
میزبان ماست هرکَس می شود مهمان ما