از این لحاظ

 
نقل است یکی پیش حاتم (اصم) شد و گفت: مالی بسیار دارم که می خواهم تو را و یاران تو را از آن نصیب کنم.
حاتم گفت: می ترسم که چون بمیری، مرا باید گفت: ای روزی دهنده ی آسمان! روزی دهنده ی زمین مرد!
 
(از تذکره الولیاء عطار نیشابوری)