از این لحاظ

 
وقوعی اصفهانی که از شاگردان مولانا ضمیری بوده است طبع وقاد و مضمون یابی داشته؛ این رباعی از اوست:
 
گفتم زدرت روم مروت نگذاشت
و آن گرمی التفات و الفت نگذاشت
این ها همه عذر است چه پنهان از تو
قربان سرت روم محبت نگذاشت


از اون لحاظ