از این لحاظ

درویشی بی سر و پا خواجه ای را گفت: اگر من بر در سرای تو بمیرم با من چه کنی؟ گفت: تو را کفن کنم و به گور سپارم. گفت امروز به زندگی مرا پیراهنی بپوشان و چون بمیرم بی کفن به خاک سپار! خواجه بخندید و او را پیراهنی بخشید.