از این لحاظ

 
خواسته‌ی ایرانی ساخته‌ی ایرانی
«حمید رضا عمارلو»
 
برگزیده بخش شعار تبلیغاتی جشنواره ایران ساخت


از اون لحاظ