از این لحاظ

 انوری ابیوردی در قضا و بلا فرماید:
 
هر بلایی کز آسمان آید
گرچه بر دیگری قضا باشد
به زمین نارسیده می گوید
خانه ی انوری کجا باشد؟