از این لحاظ

شاید تقدیر قابل تغییر نباشد اما تغییر قابل تقدیر است.

(علی درویش)


از اون لحاظ