از این لحاظ

 
تر مانده مرا ز هجر یاران دیده
هست از غمشان سیل بهاران دیده
گر دست به من زنند می ریزد اشک
مانند درختهای باران دیده
 
(منسوب به میرزا محمد رفیع تبریزی)


از اون لحاظ